REGULAMIN OFERTY
„KONSOLA NA ABONAMENT”
Przepisy wstępne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach oferty Konsola na Abonament na rzecz Użytkowników, przez SDX Software Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B/21A,00-382 Warszawa.
§1
Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
Operator serwisu - SDX Software Sp. z o.o.
Użytkownik serwisu (Wnioskodawca) – tylko pełnoletnia osoba fizyczna
Opłata startowa – opłata zgodnie z cennikiem wybranej przez Użytkownika serwisu oferty
nośnik danych – nośnik danych z grą.
§2
Korzystanie z oferty, rejestracja w serwisie 1. Dostęp do pełnej oferty serwisu icando.pl wymaga rejestracji on-line. W procesie rejestracji, Wnioskodawca zobowiązany jest podać adres swojej poczty elektronicznej, stanowiący login do serwisu oraz wskazać hasło, będące kodem cyfrowym składającym się z co najmniej 6 a maksymalnie 18 znaków, służącym każdorazowo do identyfikacji Wnioskodawcy.

2. W celu złożenia wniosku o zawarcie umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany podać następujące dane osobowe:
a) Imię i nazwisko;
b) PESEL;
c) Seria i numer dowodu osobistego
d) Adres zameldowania i zamieszkania
e) Telefon kontaktowy
f) Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

3. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, Operator serwisu:
a) dokonuje weryfikacji Wnioskodawcy w bazie BIG Infomonitor SA. oraz BIG KRD SA., na co Wnioskodawca wyraża zgodę w chwili przesłania formularza z wnioskiem o zawarcie umowy;
b) może dokonać weryfikacji faktu zatrudnienia;
c) w przypadku pozytywnych wyników ww. weryfikacji, Operator generuje umowę w formacie PDF, która wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika i kieruje Wnioskodawcę do placówki Operatora w miejscowości, którą Użytkownik wybrał w trakcie składania wniosku;
d) o każdym kolejnym kroku w realizacji wniosku Operator informuje Użytkownika na stronie: https://icando.pl/order-status
§3
Zawarcie Umowy 1. Umowa zawierana jest, w placówce Operatora serwisu, położonej najbliżej miejsca zamieszkania Użytkownika, lub w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Operatora, na odległość (§ 7 Regulaminu).

2. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny, niezależnie od wyniku weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 3.

3. W celu zawarcia umowy Użytkownik jest zobowiązany do okazania pracownikowi Operatora w placówce Operatora dowodu osobistego, którego dane podał we wniosku o zawarcie umowy.

4. Zawierając umowę Wnioskodawca uiszcza w placówce Operatora opłatę startową, stanowiącą pierwszą ratę za zakup Konsoli.

5. Pracownik Operatora, po otrzymaniu od Wnioskodawcy w/w opłaty, wydaje Wnioskodawcy sprzęt w postaci Konsoli, stanowiącej przedmiot umowy wraz z Nośnikiem danych.

6. Konsola jest własnością Operatora do chwili zapłacenia przez Wnioskodawcę ostatniej opłaty (raty) miesięcznej.
§4
Warunki zawarcia umowy, wymiany gry, warunki wykonywania umowy 1. Warunkiem skorzystania z oferty Operatora jest rejestracja Użytkownika w serwisie internetowym www.icando.pl oraz poprawne wypełnienie formularza z danymi osobowymi.

2. Umowa zostaje zawarta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Operatora, w placówce Operatora (o ile Użytkownik nie korzysta z opcji zawarcia umowy na odległość).

3. Czas trwania umowy wynosi 12 lub 18 miesięcy, zgodnie z wyborem Użytkownika (Wnioskodawcy).

4. Opłata startowa uiszczana jest w kwocie określonej w warunkach wybranego przez Użytkownika (Wnioskodawcę) Planu.

5. Rata miesięczna płatna jest przez okres 12 lub 18 miesięcy w wysokości określonej w warunkach wybranego przez Użytkownika (Wnioskodawcę) Planu.

6. Wydanie Konsoli następuje w dniu podpisania Umowy, w placówce Operatora.

7. W okresie trwania Umowy Kupujący zobowiązuje się do nabywania od Sprzedawcy co najmniej 1 raz w każdym miesiącu trwania umowy Nośnika Danych. Płatność za nabywany co najmniej 1 raz w miesiącu Nośnik Danych odbywać się będzie w następujący sposób:
- część zapłaty ceny za Nośnik Danych następuje w formie bezgotówkowej, w drodze zamiany z innym Nośnikiem Danych nabytym uprzednio od Sprzedawcy,
− pozostałą część ceny zakupu Kupujący zobowiązany jest uiścić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8. Za miesiąc uważa się miesiąc kalendarzowy, tj. okres począwszy do pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

9. Wymiana Nośnika danych odbywa się w placówce Operatora, po okazaniu przez Użytkownika karty Użytkownika, lub dowodu osobistego i po uprzednim zdaniu Nośnika uprzednio wymienionego.

10. Zwrot Nośnika danych przez Użytkownika następować będzie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Nośnik danych został wymieniony.

11. Nośniki danych przyjmowane i wydawane Użytkownikowi w ramach wymiany są ewidencjonowane na koncie Użytkownika w serwisie icando.pl.

12. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Nośnika danych oraz Kosnoli zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do ich ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzieżą. O zniszczeniu, uszkodzeniu zagubieniu lub kradzieży Nośnika danych lub Konsoli Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora.

13. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Nośnika danych w sytuacji, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty całej wartości Nośnika danych, którego koszt to 220 PLN brutto.

14. W przypadku braku dostępności Nośnika danych, na który Użytkownik chciałby wymienić dotychczasowy Nośnik, Operator nie jest zobowiązany do rekompensaty z tego tytułu. Wymianie podlegają tylko Nośniki danych otrzymane przez Użytkownika w chwili zawarcia Umowy oraz kolejne Nośniki, pochodzące z wymiany pierwszego użyczonego Nośnika.

14. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu, konto użytkownika w serwisie www.icando.pl zostanie zlikwidowane.
§5
Opłaty, termin i sposoby płatności 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłat wynikających z faktury, w terminie określonym w fakturze.

2. Okres rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Faktura generowana jest do 2 dnia kolejnego miesiąca. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

3. Płatność według wybranego przez Użytkownika planu naliczana jest z góry za kolejny miesiąc.

4. Pierwsza faktura wystawiona w ramach wiążącej strony umowy obejmuje płatność pierwszej pełnej raty za miesiąc następujący po miesiącu zawarcia umowy oraz proporcjonalnie wyliczoną należność za pozostałe dni w miesiącu zawarcia umowy, tj. od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia miesiąca.

5. Faktura wysyłana jest na adres mailowy Użytkownika wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym wypełnianym w chwili zakładania konta w serwisie icando.pl

6. Użytkownik może dokonywać płatności wynikających z Umowy:
- on-line, po zalogowaniu się przez Użytkownika w serwisie icando.pl,
- na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w umowie lub fakturze.

7. W przypadku, gdy opóźnienie Użytkownika w zapłacie wyniesie 7 dni, Operator wezwie Użytkownika do uregulowania zaległości w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wezwania. Wezwanie wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, wskazany podczas rejestracji w serwisie.

8. Niezależnie od powyższego, na numer telefonu podanego w danych rejestracyjnych Użytkownika, wysyłane jest przypomnienie w formie wiadomości tekstowej SMS o zaległej płatności.

9. W przypadku opóźnieniu w płatności przekraczającym 30 dni, Operator skieruje do Użytkownika ostateczne wezwanie do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin na uregulowanie należności.

10. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Operator wezwie Użytkownika do zwrotu Konsoli oraz udostępnionych Nośników danych.

11. W przypadku braku zwrotu Operatorowi przysługuje prawo zawiadomienia organów ścigania o przywłaszczeniu mienia przez Użytkownika oraz prawo do skierowania roszczenia do sądu rzeczowo właściwego dla siedziby Operatora.

12. Koszt każdego wezwania do zapłaty wynosi 50,00 zł i zostanie uwzględniony na najbliższej fakturze.
§6
Zawarcie Umowy na odległość 1. Niniejszy paragraf określa warunki i procedury zawarcia umowy z Operatorem za pośrednictwem strony internetowej www.icando.pl.

2. Warunkiem skorzystania z oferty Operatora jest rejestracja Użytkownika w serwisie internetowym www.icando.pl oraz poprawne wypełnienie formularza z danymi osobowymi postępując zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej.

3. Operator serwisu potwierdza przyjęcie zamówienia po jego zarejestrowaniu.

4. Każdorazowo dokumenty niezbędne do zawarcia umowy wskazane będą na stronie internetowej Operatora. Kopię dokumentów należy przekazać kurierowi dostarczającemu przedmiot zamówienia. Operator może żądać uprzedniego przesłania skanów wymaganych dokumentów, za pośrednictwem strony www.icando.pl, w ciągu 2 dni. Brak przesłania niezbędnych dokumentów ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

5. W terminie 2 dni od otrzymania niezbędnych dokumentów Operator dokona weryfikacji Zamówienia oraz przesłanych dokumentów.

6. Umowa zostaje zawarta na czas 12, lub 18 miesięcy, w zależności od wybranego przez Użytkownika planu, licząc od dnia wygenerowania i przesłania do Użytkownika, w formie elektronicznej, wzoru umowy.

7. Dostarczenie przesyłki następuje za pomocą kuriera na adres wskazany w złożonym zamówieniu. Koszty zamówienia wynoszą 29 PLN i ponosi je Użytkownik.

8. Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dowolne skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Ponadto Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bądź też formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które wskazuje sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz informuje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłać należy na adres SDX Software Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 65/L2, 30-519 Kraków, bądź na adres e – mail: kontakt@icando.pl Operator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, umowa uznawana jest za niezawartą.

11. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu rzeczy otrzymanych przez Operatora w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Zwrot następuje na adres SDX Software Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 65/L2, 30-519 Kraków. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które nastąpiły w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Operator jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dowodu jej odesłania.

14. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z kosztami.

15. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
§7
Obowiązki Użytkownika W przypadku zmiany adresu, zmiany adresu do korespondencji, nazwy lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także w przypadku zmiany nazwiska lub innych danych, o których mowa w § 3 ust. 2 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora.
§8
Obsługa serwisowa 1. Operator realizuje obsługę serwisową, w szczególności w zakresie:
1.1. udzielania Użytkownikom informacji dotyczących umowy;
1.2. przyjmowania reklamacji;
1.3. udzielania Użytkownikom informacji dotyczących obsługi oraz użytkowania Konsoli oraz Nośnika danych, a także zasad postępowania w razie ich awarii.

2. Obsługa serwisowa jest realizowana przez Operatora za pośrednictwem:
2.1. placówek Operatora, w dniach i godzinach, w których danych punkt jest dostępny dla Użytkowników, oraz osób upoważnionych przez Operatora;
2.2. serwisu www.icando.pl, poprzez umożliwienie Użytkownikom rezerwacji wybranych nośników danych - całodobowo.
§9
Reklamacje 1.Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji Konsoli, w przypadku jej niezgodności z umową. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego w serwisie www.icando.pl na adres: SDX Software Sp. z o.o. ul.Zamoyskiego 65/L2, 30-519 Kraków lub poprzez złożenie formularza reklamacyjnego w placówce Operatora.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności datę zawarcia umowy sprzedaży, dokładny opis wady oraz żądanie Użytkownika.

3. Zgłaszając reklamację Użytkownik powinien dostarczyć Operatorowi reklamowaną Konsolę.

4. Operator serwisu rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
§10
Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.) jest SDX Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkowników przez Administratora w celu zawarcia umowy, w celach związanych ze sprzedażą produktów oraz w celach związanych z zabezpieczeniem wykonania Umowy, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach działalności marketingowej tylko na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkowników.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

6. Na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody dane osobowe będą udostępniane:
- Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor SA,
- Biuro Informacji Gospodarczej KRD SA, w celu dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej

7. Operator serwisu zapewnia realizację uprawnień, które wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności realizację prawa dostępu Użytkowników do treści swoich danych, ich poprawianie oraz usunięcie.

8. Wszelka korespondencja związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna być kierowana przez Użytkowników na adres siedziby spółki SDX Software sp. z o.o., tj. ul. Solec 81B/A21,00-382 Warszawa.
§11
Rozstrzyganie sporów 1. Spory, które wynikły w trakcie świadczenia usług, mogą być zakończone polubownie między innymi w drodze:
a) postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej,
b) postępowania mediacyjnego z wniosku kierowanego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny i obie strony postępowania muszą wyrazić na to zgodę.

3. W celu wszczęcia postepowania należy złożyć wniosek o mediację lub o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Ponadto pomoc w zakresie rozstrzygania sporów Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub od organizacji statutowej, do której zadań nalezy pomoc konsumentom, np. Federacji Konsumentów.
§12
Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2015
§13
Pobierz regulamin w PDF
icando.pl - konsola na abonament, kup na raty pakiet konsolę i grę, graj bez ograniczeń w nowe gry, konsole gry nintendo sony psvita nintendo 3DSXL konsola na abonament gry nintendo granie i oszczędzanie tanie gry konsole Mario Nintendo 2DS Yoshi wymiana gier Luigi nowości nintendo KONSOLE gry na konsole tanie granie sony psvita icando.pl